Poster Sessions

Poster template can be downloaded from  http://icig2019.csig.org.cn
Notice the size is 130cm(height)*84cm(width). In template, the size of main body is 115cm(height)*84cm(width).

All the poster will be pasted by tape provided by ICIG2019.

Poster   Session 1

Date & Time: 13:30 – 15:30, August 24             Location:Exhibition hall(South)

Paper IDPaper TitleAuthor Names
4Blending polyhedral edge clustersPei Zhou and Wen-Han Qian
9A New Method to Expand the Showing Range of a Virtual Reconstructed Image in Integral ImagingLizhong Zhang, Shigang Wang, Wei Wu, Jian Wei and Tianshu Li
13A New Coefficient for a Two-Scale Microfacet Reflectance ModelHongbin Yang, Mingxue Liao, Changwen Zheng, and Pin Lv
18Measurement-domain Spiral Predictive Coding for Block-based Image Compressive SensingWei Tian, Hao Liu
30Neighborhood Encoding Network for Semantic SegmentationXiaotian Lou, Xiaoyu Chen, Lianfa Bai and Jing Han
35Super multi-view 3D display with 170 viewpoints based on rotating OLED display columnsQirui Tan, Haiming Lu and Zengxiang Lu
41Semantic Map Based Image Compression Via Conditional Generative Adversarial NetworkZhensong Wei, Zeyi Liao, Huihui Bai, and Yao Zhao
43CNN-based Stereoscopic Image InpaintingShen Chen, Wei Ma, and Yue Qin
48An Automatic Base Expression Selection Algorithm Based on Local Blendshape ModelZiqi Tu, Dongdong Weng, Dewen Cheng, Yihua Bao, Bin Liang, and Le Luo
50Dynamic Multi-Label Learning with Multiple New LabelsLun Wang, Wengtao Xiao, and Shan Ye
74Joint Multi-frame Detection and Segmentation for Multi-cell TrackingZibin Zhou, Fei Wang, Wenjuan Xi, Huaying Chen, Peng Gao, and Chengkang He
78OpenFACS : an open source FACS-based 3D face animation systemVittorio Cuculo and Alessandro D'Amelio
83Density Map Estimation for Crowded ChickenDong Cheng, Tianze Rong, and Guitao Cao
90Multi-dimensional Feature Fusion Modulation Classification System Based on Self-training NetworkJingpeng Gao, Yi Lu, Lu Gao and Liangxi Shen
97Soft actor-critic-based continuous control optimization for moving target trackingTao Chen, Xingxing Ma, Shixun You, Xiaoli Zhang
103Coarse-to-Fine 3D Human Pose EstimationYu Guo, Lin Zhao, Shanshan Zhang, and Jian Yang
107Adaptive and Rotating Non-local Weighted Joint Sparse Representation Classification for Hyperspectral ImagesJingwen Yan, Hongda Chen, Zinxin Xie, and Lei Liu
110A Semantic Segmentation Approach Based on DeepLab Network in High-Resolution Remote Sensing ImagesHangtao Hu, Shuo Cai, Wei Wang, Peng Zhang and Zhiyong Li
122Overview on Vision-based 3D Object Recognition MethodsDONG Tian-zhen, QI Xiao, QING Ming-yang, LI Wen-ju and XIONG Liang
126ISDNet: Importance Guided Semi-supervised Adversarial Learning for Medical Image SegmentationQingtian Ning, Xu Zhao, and Dahong Qian
138Separating Skin Surface Reflection Component from single color imageShuchang Xu, Zhengwei Yao, Yiwei Liu
141An Improved Indoor Image Registration Algorithm Based on Shallow Convolutional Neural Network DescriptorYun Gong and Mengjia Yang
145Edge Orientation Driven Depth Super-Resolution for View SynthesisChao Yao, Jimin Xiao, Jian Jin, and Xiaojuan Ban
148Robust dynamic 3D shape measurement with hybrid Fourier-transform phase-shifting profilometryJiaming Qian, Tianyang Tao, Shijie Feng, Qian Chen, and Chao Zuo
149An Improved Clustering Method for Multi-View ImagesYang Dong, Dazhao Fan, Qiuhe Ma, and Song Ji
151Development and Application of Silkworm Disease Recognition System Based on Mobile AppDingyuan Xia, Zhen Yu, Anjun Cheng, Liang Tang and Meining Shi
153AVE-WLS Method for Lossless Image CodingGrzegorz Ulacha and Ryszard Stasinski
167A Pruning Method based on Feature Abstraction Capability of FiltersYi Tang, Xiang Zhang, and Ce Zhu
168Mapping of Native Plant Species and Noxious Weeds in Typical Area of the Three-River Headwaters Region by using Worldview-2 imageryWang Benlin, An Ru, Zhang Yu, Ai Zetian
172A Structural Oriented Training Method for GAN Based Fast Compressed Sensing MRIHaotian An and Yu-Jin Zhang
175Monocular SLAM System in Dynamic Scenes based on Semantic SegmentationChao Sheng, Shuguo Pan, Pan Zeng, Lixiao Huang, and Tao Zhao
179Vessel Segmentation of Liver CT Images by Hessian-Based EnhancementLi Jie, Zhang Mengda, Gao Yongpeng
180A Hybrid Model for Liver Shape Segmentation with Customized Fast Marching and Improved GMM-EMWeizhuo Huang, Yinwei Zhan, and Rongqian Yang
195DFQA: Deep Face Image Quality AssessmentFei Yang, Xiaohu Shao, Lijun Zhang, Pingling Deng, Xiangdong Zhou, and Yu Shi
196Common Subspace Based Low-Rank and Joint Sparse Representation for Multi-view Face RecognitionZiqiang Wang, Yingzhi Ouyang, Weidan Zhu, Bin Sun, Qiang Liu, WeiChang Yeh
201An Industrial Defect Detection Platform Based on Rapid IterationJianchao Zhu, Dong Cheng, and Qingjie Kong
206AUTOMATIC IMAGE ANNOTATION AND DEEP LEARNING FOR TOOTH CT IMAGE SEGMENTATIONMiao Gou, Yunbo Rao, Minglu Zhang, Jianxun Sun, Keyang Cheng
210U-Net with attention mechanism for retinal vessel segmentationZe Si, Dongmei Fu, and Jiahao Li
214Learning to Detect License Plates using Synthesized DataYanhui pang, Wenzhong Wang, Aihua Zheng, and Jin Tang
216Deep Super-Resolution Hashing Network for Low-Resolution Image RetrievalFeng Dai, Zhuangzi Li, Naiguang Zhang, Qian Wang, Xiaobin Zhu, and Peng Li
221FU-net: Multi-class Image Segmentation using Feedback Weighted U-netMina Jafari, Ruizhe Li, Yue Xing, Dorothee Auer, Susan Francis, Jonathan Garibaldi, Xin Chen
222Target Positioning Based on Binocular VisionRonghua Zhu and Enyu Hou
230MaaFace: Multiplicative and Additive Angular Margin Loss for Deep Face RecognitionWeilun Liu, Jichao Jiao, Yaokai Mo, Jian Jiao and Zhongliang Deng
231Large-Scale Street Space Quality Evaluation based on Deep Learning over Street View ImageMei Liu, Longmei Han, Shanshan Xiong, Linbo Qing, Haohao Ji, and Yonghong Peng
233UCAV Path Planning Algorithm Based on Deep Reinforcement LearningKaiyuan Zheng, Jingpeng Gao, Liangxi Shen
237A New Smoothing-based Farmland Extraction Approach with Vectorization from Raster Remote Sensing ImagesRuoxian Li, Kun Gao and Zeyang Dou
244DeLTR: A Deep Learning Based Approach to Traffic Light RecognitionYiyang Cai , Chenghua Li, Sujuan Wang, and Jian Cheng
248MSDNet for Medical Image FusionXu Song, Xiao-Jun Wu, and Hui Li
256Incomplete-Data Oriented Dimension Reduction via Instance Factoring PCA FrameworkErnest Domanaanmwi Ganaa, Timothy Apasiba Abeo, Sumet Mehta, Heping Song, and Xiang-Jun Shen
265An efficient quality enhancement solution for stereo imagesYingqing Peng, Zhi Jin, Wenbin Zou, Yi Tang, and Xia Lia
266MHEF-TripNet: Mixed Triplet Loss with Hard Example Feedback Network for image retrievalXuebin Yang, Shouhong Wan, Peiquan Jin, Chang Zou and Xingyue Li
269A Scale Normalization Algorithm Based on MR-GDS for Archaeological Fragments ReassemblyCongli Yin, Pengbo Zhou, Mingquan Zhou, Zhongke Wu, and Guoguang Du
271Histogram-based Nonlinear Transfer Function Edit and FusionMin Gao , Yuzhe Xiang, Lijun Wang, Richen Liu, Siming Chen, Jingle Jia, Genlin Ji, and Bin Zhao
275The Study and Application of Adaptive Learning Method based on Virtual Reality for Engineering EducationLin Yi and Wang Shunbo
281Camera Pose Free Depth Sensing Based on Focus StackingKai Xue, Yiguang Liu, Weijie Hong, Qing Chang, and Wenjuan Miao
284Bilinear Factorization via Recursive Sample Factoring for Low-rank Hyperspectral Image RecoveryYuxuan Wang, Timothy Apasiba Abeo, Liangjun Wang, Dickson Keddy Wornyo, and Xiang-Jun Shen
285S3OD:Single Stage Small Object Detector from Scratch for Remote Sensing ImagesFeng Yang, Wentong Li, Wanyi Li and Peng Wang
286Efficient and accurate iris detection and segmentation based on multi-scale optimized Mask R-CNNZhi Li, Di Miao, Huanwei Liang, Hui Zhang, Jing Liu, and Zhaofeng He
300Objective Quality Assessment for Light Field Based on Refocus CharacteristicChunli Meng, Ping An, Xinpeng Huang, and Chao Yang
307Fast stereo 3D imaging based on random speckle projection and its FPGA implementationYuhao Shang, Wei Yin, Shijie Feng, Tianyang Tao, Qian Chen, and Chao Zuo
311Scale Normalization Cascaded Dense-unet for Prostate Segmentation in MR ImagesYuxuan Chen, Suiyi Li, Su Yang, Wuyang Luo
323Implementation and Evaluation of Touch and Gesture Interaction Modalities for In-Vehicle Infotainment SystemsDan Zhao, Cong Wang, Yue Liu, and Tong Liu
326Attention to Head Locations for Crowd CountingYoumei Zhang, Chunluan Zhou, Faliang Chang, Alex C.Kot, and Wei Zhang
331Pulmonary Artery Segmentation Based on Three-dimensional Region Growth ApproachQing Guo, Chang Gao, Min Liu, Huaqing Wang and Hongfang Yuan
337Fighting Detection Based on Analysis of Individual’s Motion TrajectoryJiaying Ren, Yimin Dou, Jinping Li
342Pose-Invariant Facial Expression Recognition Based on 3D Face Morphable Model and Domain Adversarial LearningXiao Ma, Kaige Zhang, and Xuan Yang
343Multimodal and Multiclass Semi-supervised Image-to-Image TranslationJing Bai, Ran Chen, Hui Ji and Saisai Li
346Fine Granular Parallel Algorithm for HEVC Encoding Based on Multicore PlatformLi Yi, Hu Dong, and Yin Chuanwei, and Qiu Yingcan
353Optimization of Excess Bounding Boxes in Micro-part Detection and SegmentationYining Qian and Fei Chen
354Parallel Spectrum Reconstruction in Fourier Transform Imaging Spectroscopy Based on the Embedded SystemWeikang Zhang, Desheng Wen, Zongxi Song, Xin Wei, Gang Liu, Zhixin Li, and Tuochi Jiang
364Dual-cross patterns with RPCA of Key Frame for Facial Micro-Expression RecognitionYu Xinhe, Xie Zhihua, Zong Wenjun
378Face Inpainting with Dynamic Structural Information of Facial Action UnitsLe Li, Zhilei Liu, Cuicui Zhang
380A Novel Multi-Focus Image Fusion Based on Lazy Random WalksWei Liu and Zengfu Wang
381Mixed Reality Medical First Aid Training System Based on Body IdentificationJiayu Wang, Ruoxiu Xiao, Lijing Jia, Xianmei Wang

Poseter    Session 2

Date & Time: 15:40 – 17:40, August 24           Location:Exhibition hall(South)

Paper IDPaper TitleAuthor Names
12Superpixel-based saliency guided intersecting cortical model for unsupervised object segmentationChen Wang, Linyuan He, Shiping Ma, Shan Gao
17Object Detection for Chinese Traditional Costume Images Based GRP-DSOD++ NetworkHaiYing Zhao, Ting Yang, Xiaogang Hou, Hui Zhu, Zhuoyu Yang
37Iterative Face Detection from the Global to LocalJingdong Ma and Yupin Luo
46A Novel Robust Blind Digital Image Watermarking Scheme against JPEG2000 CompressionZheng Hui and Quan Zhou
52Challenges Driven Network for Visual TrackingJiaming Wei, Huimin Ma, and Ruiqi Lu
54Learning Spatial-Aware Cross-View Embeddings for Ground-to-Aerial GeolocalizationRui Cao, Jiasong Zhu, Qing Li, Qian Zhang, Qingquan Li, Bozhi Liu, and Guoping Qiu
61Real-time interpretation method for shooting-range image based on position predictionLijun Zhong, Qifeng Yu, Jiexin Zhou, Xiaohu Zhang , Yani Lu
70Spatial-temporal Bottom-up Top-down Attention Model For Action RecognitionJinpeng Wang, Andy J Ma
75Hierarchical Graph Convolutional Network For Skeleton-Based Action RecognitionLinjiang Huang, Yan Huang, Wanli Ouyang, and Liang Wang
81Embedding Rotate-and-Scale Net for learning invariant features of simple imagesZihang He, Xiang Ye, Zuguo He, and Yong Li
86Online Detection of Welding Quality Based On ZYNQ and Data MiningZhang Yicheng, Han Jing, Bai Lianfa, Zhao Zhuang
87Constrained Dual Graph Regularized NMF for Image ClusteringShaodi Ge, Hongjun Li, and Liuhong Luo
91A Visual Perspective for User Identification based on Camera FingerprintXiang Jiang, Shikui Wei, Ruizhen Zhao Ruoyu Liu, Yufeng Zhao, Yao Zhao
92Visual Tracking with Attentional Convolutional Siamese NetworksKe Tan and Zhenzhong Wei
93An Image Splicing and Copy-move Detection Method Based on Convolutional Neural Networks with Global Average PoolingQian Zhang, Jun Sang, Weiqun Wu, Bin Cai, Zhongyuan Wu, Haibo Hu
95Hybrid Single-Multiple Frame Super-Resolution Reconstruction of Video Face ImageJianbin Gao, Huan Tang, and James C. Gee
102Enhanced Video Segmentation with Object TrackingZheran Hong, Sheng Chen, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Bin Liu, Nenghai Yu
111A Spiking Neural Network Architecture for Object TrackingYihao Luo, Quanzheng Yi, Tianjiang Wang, Ling Lin, Yan Xu, Jing Zhou, Caihong Yuan, Jingjuan Guo, Ping Feng, and Qi Feng
112Real-Time 3D Object Detection and Tracking in Monocular Images of Cluttered EnvironmentGuoguang Du, Kai Wang, Yibing Nan, and Shiguo Lian
113Image Dehazing Framework Using Brightness-Area Suppression MechanismShengkui Dai, Xiangcheng Chen, and Ziyu Wang
114An Improved Image Positioning Method Based on Local Changed Plane Eliminated by HomographyChunyang Wei, Hao Xia, and Yanyou Qiao
116Infrared and Visible Image Fusion using NSCT and Convolutional Sparse RepresentationChengfang ZHANG, Zhen Yue, Liangzhong Yi, Xin Jin, Dan Yan, Xingchun Yang
118Parallel-Structure-based Transfer Learning for Deep NIR-to-VIS Face RecognitionYufei Wang, Yali Li, and Shengjin Wang
125Feature Refine Network for Text-based CAPTCHA RecognitionChen Duan, Rong Zhang, and Ke Qing
130MF-SORT£ºSimple Online and Realtime Tracking with Motion FeaturesFu Heng, Wu Li-fang, Jian Meng, Yang Yu-chen, Wang Xiang-dong
131Semantic Segmentation of Street Scenes Using Disparity InformationHanwen Hu and Xu Zhao
133Proposal-refined Weakly Supervised Object Detection In Underwater ImagesXiaoqian Lv, An Wang, Qinglin Liu, Jiamin Sun, and Shengping Zhang
157Siamese Network for Pedestrian Group Retrieval: A BenchmarkLing Mei, Jianhuang Lai, Xiaohua Xie, and Zeyu Chen
158System calibration for panoramic 3D measurement with plane mirrorsWei Yin, Hao Xu, Shijie Feng, Tianyang Tao, Qian Chen, and Chao Zuo
162Learning Cross Camera Invariant Features with CCSC Loss for Person Re-IdentificationZhiwei Zhao, Bin Liu, Weihai Li, and Nenghai Yu
169Concept Factorization with Optimal Graph Learning for Data RepresentationZhenqiu Shu, Xiaojun Wu, Honghui Fan, Congzhe You, Zhen Liu, and Jie Zhang
170Deep Stacked Bidirectional LSTM Neural Network for Skeleton-Based Action RecognitionKai Zou, Ming Yin, Weitian Huang, and Yiqiu Zeng
185Person Re-identification with Patch-based Local Sparse Matching and Metric LearningBo Jiang, Yibing Lv, Aihua Zheng, and Bin Luo
198Semantic SLAM based on Joint Constraint in Dynamic EnvironmentYuliang Tang, Yingchun Fan, Shaofeng Liu, Xin Jing, Jintao Yao, and Hong Han
200Hierarchical Salient Object Detection Network with Dense ConnectionsQing Zhang, Jianchen Shi, Baochuan Zuo, Meng Dai, Tianzhen Dong, and Xiao Qi
202Pulmonary DR image anomaly detection based on deep learningSong Zhendong, Fan Lei, Huang Dong and Feng Xiaoyi
209A Stackable Attention-guided Multi-Scale CNN for Number Plate DetectionYixuan Wang, Shangdong Zheng, Wei Xu, Yang Xu, Tianming Zhan, Peng Zheng, Zhihui Wei, and Zebin Wu
220Residual Joint Attention Network with Graph Structure Inference for Object DetectionChuansheng Xu, Gaoyun An, and Qiuqi Ruan
228Saliency detection based on foreground and background propagationQing Xing, Suoping Zhang, Mingbing Li,Chaoqun Dang, Zhanhui Qi
232Facial Expression Recognition Based on Group Domain Random Frame ExtractionWenjun Zhou, Lu Wang, Yibo Huang, Linbo Qing, Xiaohong Wu, Xiaohai He
234Blurred Template Matching based on Cascaded NetworkJuncai Peng, Nong Sang, Changxin Gao, and Lerenhan Li
235Shot Segmentation Based on Feature Fusion and Bayesian Online Changepoint DetectionQiannan Bai, Fang Dai
238Insect Recognition Under Natural Scenes Using R-FCN With Anchor Boxes EstimationHong-Wei Pang, Peipei Yang, Xiaolin Chen, Yong Wang, and Cheng-Lin Liu
239Online Handwritten Diagram Recognition with Graph Attention NetworksXiao-Long Yun, Yan-Ming Zhang, Jun-Yu Ye, and Cheng-Lin Liu
249A Method for Analyzing the Composition of Petrographic Thin Section ImageLanfang Dong and Zhongya Zhang
251A Full-reference Image Quality Assessment Model Based on Quadratic Gradient Magnitude and LOG SignalCongmin Chen and Xuanqin Mou
252CNN-based Erratic Cigarette Code RecognitionZhi-feng Xie , Shu-han Zhang , Peng Wu
253Compression of Deep Convolutional Neural Networks Using Effective Channel PruningQingbei Guo, Xiao-Jun Wu, and Xiuyang Zhao
257Curved Scene Text Detection Based on Mask R-CNNYuanping Zhu and Hongrui Zhang
259A 3D Surface Reconstruction Method Based on Delaunay TriangulationWenjuan Miao, Yiguang Liu, Xuelei Shi, Jingming Feng, and Kai Xue
263Semantic Inference Network for Human-Object Interaction DetectionHongyi Liu, Lisha Mo, and Huimin Ma
264Disentangled Representation Learning for Leaf Diseases RecognitionXing Wang, Congcong Zhu, and Suping Wu
278Salient Object Detection via Distribution of ContrastXiaoming Huang
287MODIFIED CAPSULE NETWORK FOR OBJECT CLASSIFICATIONSheng Yi, Huimin Ma, and Xi Li
288Insulator Segmentation Based on Community Detection and Hybrid FeatureYuanpeng Tan, Chunyu Deng, Aixue Jiang, and Zhenbing Zhao
291Light Field Retrieval via Focus VariationRunnan Zhang, Jiasong Sun, Chao Zuo
294Densenet-based Multiscale recurrent network for video restoration with Gaussian blurLiyou Wu, Nong Sang, Junyan Yang, Lihong Jing, Changxin Gao, and Lerenhan Li
298Digital Media Copyright and Content Protection using IPFS and BlockchainKwame Opuni-Boachie Obour Agyekum, Qi Xia, Yansong Liu, Hong Pu, Christian Nii Aflah Cobblah, Goodlet Akwasi Kusi, Hanlin Yang, and Jianbin Gao
299Image Reconstruction of an Emerging Optical InterferometerGang Liu, Desheng Wen, Zongxi Song, Weikang Zhang, Zhixin Li, Xin Wei, and Tuochi Jiang
305Saliency Detection Based on Manifold Ranking and Refined Seed LabelsShan Su, Ziguan Cui, Yutao Yao, Zongliang Gan, Guijin Tang, and Feng Liu
309Large Kernel Spatial Pyramid Pooling for Semantic SegmentationJiayi Yang, Tianshi Hu, Junli Yang, Zhaoxing Zhang, and Yue Pan
313Weighted Feature Pyramid Network for One-Stage Object DetectionXiaobo Tu and Yongzhao Zhan
317TA-CFNet: A New CFNet with Target Aware for Object TrackingJiejie Zhao and Yongzhao Zhan
320A Universal Fusion Strategy for Image Super-Resolution Jointly from External and Internal ExamplesWei Wang, Xuesen Shang, Wenming Yang, Canrong Zhang, and Qingmin Liao
324Speckle reduction for Fourier ptychographic reconstruction using Gamma-correction and reshaped Wirtinger flow optimizationZhixin Li, Desheng wen, Zongxi Song, Gang Liu, Weikang Zhang, Xin Wei, and Tuochi Jiang
327Multi-view Similarity Learning of Manifold DataRuirui Wang, Sibao Chen, Bin Luo, and Jian Zhang
328An End-to-End Practical System for Road Marking DetectionChaonan Gu, Xiaoyu Wu, He Ma and Lei Yang
329A Fast Adaptive Subpixel Extraction Method for Light Stripe CenterWei Zou and Zhenzhong Wei
330Help LabelMe: A Fast Auxiliary Method for Labeling Image and Using It in ChangE's CCD DataYunfan Lu, Yifan Hu, and Jun Xiao
338Salient Points Driven Pedestrian Group RetrievalXiao-Han Chen and Jian-Huang Lai
349Hierarchical Convolution Feature for Target Tracking with Kernel-correlation FilteringZhang Jing, Hu Dong, Zhang Biqiu, Pang Yuwei
352Small Object Detection on Road by Embedding Focal-Area LossZijie Wang, Jianwu Fang, Jian Dou, and Jianru Xue
355Non-negative representation based discriminative dictionary learning for face recognitionZhe Chen, Xiao-Jun Wu, and Josef Kittler
371Face Verification between ID Document Photos and partial occluded Spot photosYunfei Zhao, Shikui Wei, Xiang Jiang, Tao Ruan, and Yao Zhao
373Multi-Scale Feature and Spatial Relation Inference for Object DetectionTianyu Zhou, Zhenjiang Miao, and Jiaji Wang
376Unsupervised Optic Disc Segmentation for Cross Domain Fundus Image Based on Structure Consistency ConstraintXuesheng Bian, Cheng Wang, Weiquan Liu, and Xiuhong Lin